Privacybeleid

verwerken persoonsgegevens

Privacybeleid Administratief VvE Beheer

Doel van de verwerkingen

Het privacybeleid wordt toegepast door Administratief VvE Beheer. Ten eerste maken wij ons sterk voor eerlijke en ten tweede transparante administraties van Verenigingen van Eigenaars (VvE). Administratief VvE Beheer verwerkt persoonsgegevens in opdracht van de VvE om toezicht te kunnen houden op en de verwerking van deze administraties en ook om de leden van de VvE te informeren over belangrijke zaken.

De uitvoering van deze taken brengt met zich mee dat het noodzakelijk is om persoonsgegevens te verwerken. Al deze persoonsgegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor u deze bij ons heeft aangeleverd; het beheren van uw VvE.


Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn naar een natuurlijk persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn NAW-gegevens maar ook een e-mailadres. Het bestuur van de VvE is uit hoofde van het modelreglement verplicht een eigenarenregister bij te houden en heeft daarom inzicht in een gedeelte van deze gegevens.


Wat is verwerken?

Verwerken is elke handeling met persoonsgegevens. Voorbeelden van verwerkingen zijn het verzamelen, vastleggen, opslaan, opvragen, doorsturen, raadplegen en verwijderen van persoonsgegevens. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan dat dit nodig is voor het uitvoeren van onze werkzaamheden.


Wat is een betrokkene?

Een betrokkene is een natuurlijk persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt.


Verkregen door u als betrokkene

Wanneer u contact opneemt met Administratief VvE Beheer, verwerken wij persoonsgegevens van u. De persoonsgegevens die u verstrekt, gebruiken wij om contact met u op te kunnen nemen. Hierbij gaat het veelal om NAW-gegevens, e-mailadressen en telefoonnummers.


Verkregen van een derde partij

De verstrekking door een derde partij gebeurt op basis van een wettelijke grondslag of een samenwerkingsovereenkomst. Zo kan Administratief VvE Beheer persoonsgegevens ontvangen via de notaris naar aanleiding van een aankoop van een appartementsrecht.


Privacybeleid Contactformulier

U kunt meldingen en ook offerte aanvragen aan ons sturen via het contactformulier. Om contact met u te kunnen opnemen, verwerken wij persoonsgegevens van u. Het gaat daarbij om naam en e-mailadres en eventuele persoonsinformatie welke u opgeeft in het bericht.


Beveiliging van persoonsgegevens

Administratief VvE Beheer zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij verwerkt, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Dit zowel op de fysieke als digitale beveiliging.


Bewaartermijnen Administratief VvE Beheer

Administratief VvE Beheer bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. Hierbij is aangesloten bij wettelijke termijnen zoals op grond van de Archiefwet.


Uw rechten als betrokkene

U als betrokkene heeft de volgende rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens:

  • Het recht op inzage. U kunt inzage vragen van uw persoonsgegevens die verwerkt worden binnen Administratief VvE Beheer.
  • Het recht op correctie en ook verwijdering. U kunt om correctie of verwijdering vragen als uw persoonsgegevens:
    • feitelijk onjuist zijn;
    • onvolledig of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld;
    • op een andere manier in strijd met een wet worden gebruikt.
  • Het recht op bezwaar.

Wijzigingen in het Privacybeleid

Administratief VvE Beheer behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid aan te passen en te wijzigen, bijvoorbeeld om deze in lijn te brengen met wijzigende wet- en regelgeving. Wij bevelen u daarom aan dit beleid periodiek in te zien.


Vragen over het privacybeleid?

Heeft u vragen over ons privacybeleid van Administratief VvE Beheer? Neemt u dan contact met ons op via:

Telefoon

071-2020244

Post

Administratief VvE Beheer
Postbus 516
2220 AM KATWIJK